petak, 9. lipnja 2017.

Novotari Crkvu žele pretvoriti u čisto ljudsku stvar

papa Grgur XVI.


Papa Grgur XVI. u velikoj je brizi pisao o nestanku crkvene svijesti u svojoj prvoj enciklici Mirari vos! Što bi tek danas rekao!

„Stoga bi bilo posvema besmisleno i za nju ponajvećma uvredljivo govoriti o obnovi i ponovnom oživljavanju koje bi bilo potrebno da joj se osigura postojanje i rast, kao da bi se vjerovalo da je ona izložena propadanju, zamračenju ili drugim sličnim nedostatcima.

Takvim nastojanjima novotari teže za tim da postave temelje za jednu novu, čisto ljudsku ustanovu i baš da postignu ono nad čime se Ciprijan gnušao: naime Crkvu koja je božanska stvar, pretvore u 'ljudsku stvar'...“

[Odlomak iz enciklike „Mirari vos“ pape Grgura XVI.]