ponedjeljak, 2. siječnja 2017.

U čast Isusovog imenaI radi vjere u ime njegovo ovoga, koga vidite i poznajete, utvrdi ime njegovo; i vjera, koja je po njemu, dade mu cijelo zdravlje pred svima vama. (Djela Apostolska 3, 16)

A Gospodin mu reče:"Idi, jer mi je on posuda izabrana. On ima da nosi ime moje pred neznabošce i kraljeve i pred sinove Izraelove." (Djela Apostolska 9,15)

A Pavao odgovori:"Što činite, te plačete i cijepate srce moje? Jer ja sam pripravan za ime Gospodina Isusa ne samo svezan biti, nego i umrijeti u Jeruzalemu." (Djela Apostolska 21,13)

Ako vas grde poradi imena Kristova, blago vama, jer čast i slava i sila Božja i Duh njegov počiva na vama! (Prva Petrova 4,14)

A zato i Bog njega povisi i darova mu ime, koje je nad svako ime, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onih, koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom, i svaki jezik da prizna, da je Gospodin Isus Krist na slavu Boga Oca. (Filipljanima 2, 9-11)

(Iza poniznoga posluha dolazi uzvišenje čovječje naravi, jer kao Bog imao je Krist uvijek slavu i vazda će je imati. - "Darova mu ime", tj.vlast i čast, koja nadilazi svaku drugu vlast i čast. Ovo ime i ova vlast stoji u naslovu "Gospodin" i uključuje u sebi kraljevsku čast nad svim stvorenjima.)