četvrtak, 22. rujna 2016.

Sveti papa Lino - prvi nasljednik sv. Petra (+79)

Sveti Lino je bio prvi nasljednik svetog Petra na rimskoj biskupskoj stolici. Prema Liberijanskom katalogu vladao je 11 godina, a prema Euzebiju, crkvenom povjesničaru, 12 godina i to od 69.godine – 81.godine.
Spominje ga sveti Pavao u Drugoj poslanici Timoteju:" Pozdravljaju te Eubul, Pudent, Lino, Klaudija i sva ostala braća." (2 Tim 4, 21)
Poginuo je 23. rujna za Domicijanova progonstva. 23. rujna crkva slavi  njegov spomendan. Pokopan je u Vatikanu. Ime mu je ušlo u rimski (samo prvi kanon je kanon svih vremena u kojemu se spominju sveci što odmah govori o ljepoti tog rimskog kanona) kanon mise.

Arderico, biskup u Milanu, u X. je stoljeću u bazilici Svetih apostola svetom Linu posvetio jedan oratorij kao uspomenu da je taj papa krstio mučenika Nazarija, koji se veoma štovao u lombardijskoj metropoli. Sveti Lino se štovao u raznim gradovima, a zaštitnik je grada Volterri.

Sveti Lino je imao tako snažnu vjeru sa kojom je izgonio zle duhove i uskrsavao mrtve, ali ne samo to već on je propisao da žene prisustvuju bogoslužju s koprenom na glavi.


Beščedno odijevanje ne pripada u sveti Božji hram!


U Zborniku crkvenog prava također piše da žene trebaju nositi koprene za vrijeme mise.

Najnovija arheološka iskapanja potvrđuju, da je sveti Lino bio pokopan uz svetog Petra. Dakle, ispod mjesta gdje se danas nalazi oltar konfesije u bazilici svetog Petra.

Za pontifikata svetog Lina bio je uništen Jupiterov hram u Rimu i razoren židovski hram u Jeruzalemu.

Na slikama svetog lina prikazuju u misnici ili odijelu što se upotrebljava u bogoslužju, s tijarom, knjigom, mačem i palmom. Ti znakovi žele reći da je bio papa,  crkveni učitelj i mučenik.

                                 
Papinska Tijara
stilizirana biskupska kapa, okrunjena s tri krune, a predstavljala je papinu svjetovnu i duhovnu vlast, te je simbolizirala da je papina vlast iznad kraljevske vlasti. Posljednje pape odbijaju krunjenje i nose običnu biskupsku kapu – mitru. Što je izraz uvođenja novoga, odbijanje značenja krunidbe i udaljavanje od izvora. 


Mitra-biskupska kapa